Αποκατάσταση βλαβών δικτύου.

Βλάβη αγωγού (Μαλάματα).

Βλάβη αμιαντοσωλήνα  (Μαλάματα).

Αποκατάσταση βλάβης (διαρροή) κεντρικού χαλύβδινου αγωγού.

Αποκατάσταση βλάβης αγωγού (αμιαντοσωλήνας).

Αποκατάσταση βλάβης (διαρροή) κεντρικού μεταλλικού αγωγού.

Αποκατάσταση βλάβης (διαρροή) κεντρικού μεταλλικού αγωγού.

Βλάβες υδροληψιών.

Βλάβες υδροληψιών (Καστράκι).

Βλάβες υδροληψιών.

Βλάβη σε υδροληψία (Καστράκι).

Βλάβες σε υδροληψίες (Άνω Μαλάματα).

Βλάβη σε υδροληψία.

Βλάβες σε υδροληψίες  (Μαλάματα, 2019).

Τοποθέτηση βανών σε υδροληψίες (Καστράκι, 2019).

Αποκατάσταση βλάβης (κόμβος Μαλαμάτων).

Βλάβες σε υδροληψίες (Μαλάματα, 2020).

Κατασκευή νέας παροχής (κόμβος Μαλαμάτων, 2019).