ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΔΙΚΤΥΟ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΔΙΩΡΥΓΩΝ ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ» ή, όπως αποκαλείται, «ΕΡΓΟ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ»

Το έργο άρχισε να εκτελείται το 2007από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανάδοχος η εταιρεία Τ.Ε.Ν.Α. Α.Τ.Ε.Β.Ε. Περιλάμβανε: τρία αντλιοστάσια, μια δεξαμενή, αγωγούς μεταφοράς νερού στη δεξαμενή, την αγροτική οδοποιία, τις αποστραγγιστικές χωμάτινες τάφρους και τις σκυροδετημένες αρδευτικές διώρυγες. Παράλληλα προβλεπόντουσαν τα υποέργα: «Τοπογραφικές εργασίες αναδασμού» (το υλοποιεί η Π.Ε. Φωκίδας), «Συστηματοποιήσεις εδαφών – ισοπεδώσεις – διαβάσεις – περιμετρική τάφρος» (προβλέπεται να το υλοποιήσει η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας), «Αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας» και άλλα μικρότερα υποέργα.

Τον Μάρτιο του 2011 συνυπογράφηκε από εκπρόσωπο του Υπουργείου, της αναδόχου εταιρείας και τον ΤΟΕΒ το «Πρωτόκολλο Διοικητικής Παραλαβής για Χρήση» των τμημάτων του παραπάνω έργου: των αντλιοστασίων, της δεξαμενής, των αγωγών μεταφοράς νερού και των αποστραγγιστικών χωμάτινων τάφρων. Στο εν λόγω πρωτόκολλο δεν γίνεται αναφορά για  δοκιμαστική λειτουργία των τμημάτων του έργου που παραλήφθηκαν καθώς και για το κόστος λειτουργίας του έργου και ποιος θα το αναλάβει. Η σημερινή Διοίκηση του Οργανισμού δεν αποδέχεται την παραπάνω παραλαβή για τυπικούς και ουσιαστικούς λόγους και είναι σε διαδικασία ακύρωσης του Πρωτοκόλλου.

Από το σύνολο του έργου λειτουργούσαν και λειτουργούν  για αποστραγγιστική χρήση τα δύο αντλιοστάσια. Ωστόσο, η αποστράγγιση της πεδιάδας δε μπορεί να λειτουργήσει συνολικά,λόγω μη ολοκλήρωσης των υπολοίπων εργασιών.

Το σύνολο του έργου που έχει κατασκευαστεί, και ιδιαίτερα η δεξαμενή και οι αρδευτικές διώρυγες, παρουσίασε σοβαρές κακοτεχνίες και ελαττώματα. Για το λόγο αυτό αλλά και λόγω μη πραγματοποίησης των εργασιών της συστηματοποίησης των εδαφών, των ισοπεδώσεων και του αναδασμού, το έργο δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί, ιδιαίτερα για την άρδευση των κτημάτων. Οι κακοτεχνίες και τα ελαττώματα έχουν διαπιστωθεί από όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς όπως και από το Σ.Ε.Δ.Ε. και για το λόγο αυτό το ΥπΑΑΤ βρίσκεται σε διαρκή διένεξη με την ανάδοχο εταιρεία.

Λόγω της εκτέλεσης του έργου και της αδυναμίας καλλιέργειας  ή «υποκαλλιέργειας» των κτημάτων, δόθηκαν στους καλλιεργητές αποζημιώσεις ηρτημένης εσοδείας μέχρι και το 2010. Οι καλλιεργητές-δικαιούχοι αποζημίωσης διεκδικούν αποζημιώσεις για όλο το χρονικό διάστημα στο οποίο θα υπάρχει αδυναμία καλλιέργειας των κτημάτων.

Ο  ΤΟΕΒ δεν μπορεί να κάνει χρήση του έργου (ιδιαίτερα για την άρδευση των κτημάτων) λόγω των προβλημάτων του αλλά και λόγω μη πραγματοποίησης των εργασιών της συστηματοποίησης των εδαφών, των ισοπεδώσεων και του αναδασμού, κάτι που έχει διαμηνύσει πολλάκις, εγγράφως και προφορικώς, σε κάθε αρμόδιο με θετικά αποτελέσματα.

ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΣΗΜΕΡΑ

Με δεδομένη την αδυναμία καλλιέργειας ενός μεγάλου τμήματος (περίπου 7.000 στρ.) της πεδιάδας που αποτελεί μοναδική πηγή εσόδων για τους κατοίκους της, τα αιτήματα δεν μπορεί να είναι άλλα από:

  1. Την όσο το δυνατόν συντομότερη και έντεχνη αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου (δεξαμενής, διωρύγων, οδοποιίας, κ.λ.π.) με τρόπο ώστε να μην επανεμφανιστούν στο μέλλον,
  2. Την πραγματοποίηση των υποέργων ισοπέδωσης, συστηματοποίησης των εδαφών, αναδασμού και των προσβάσεων στα νέα αγροτεμάχια,
  3. Την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων και της ελλειμματικής αποστράγγισης στα ανάντη και κατάντη του έργου και στην περιοχή του οικισμού της Χιλιαδούς, με την κατασκευή περιμετρικής αποστραγγιστικής τάφρου και άλλων παρεμβάσεων,
  4. Τη μη επιβάρυνση του ΤΟΕΒ και των καλλιεργητών με έξοδα συντήρησης κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας του έργου,
  5. Την καταβολή αποζημιώσεων ηρτημένης εσοδείας στους καλλιεργητές μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.