Αντικατάσταση κατεστραμμένων κελυφών γεωτρήσεων.

Διάνοιξη αύλακα για παροχέτευση νερών βάνας καθαρισμού στον Μόρνο.

Κατασκευή γεφυριών.

Κατασκευή θυροφράγματος (κόφτρας)  (Άγιος Πολύκαρπος).

Κατασκευή σωληνωτού οχετού (Μαλάματα).

Κατασκευή τσιμενταύλακα (Καστράκι).

Κατασκευή αντιπλημμυρικού οχετού (Μαλάματα).

Κατασκευή αντιπλημμυρικού οχετού (Κεφάλας Καστρακίου).