Τ. Ο. Ε. Β.    ΠΕΔΙΑΔΟΣ ΜΟΡΝΟΥ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ο ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου, για την καλύτερη λειτουργία του αρδευτικού και αποστραγγιστικού δικτύου του Οργανισμού και με βάση τον Αρδευτικό Κανονισμό του Οργανισμού, ανακοινώνει τις παρακάτω υποχρεώσεις και περιορισμούς των καλλιεργητών:

  1. Η συντήρηση, διάνοιξη και καθαρισμός όλων των κεντρικών τάφρων (Μάνες) θα γίνεται από τον Οργανισμό. Η συντήρηση, διάνοιξη και καθαρισμός των παραυλάκων (ξαύλακα) γίνεται απευθείας από τους καλλιεργητές που πρόκειται να κάνουν χρήση από 1ης Απριλίου μέχρι 30 Απριλίου κάθε χρόνο. Οι καλλιεργητές επίσης υποχρεούνται να καθαρίζουν τα στραγγιστικά αυλάκια (γράνες)  και χάνδακες που βρίσκονται δίπλα στα κτήματά τους για αποστράγγιση από 1ης Οκτωβρίου μέχρι 31 Οκτωβρίου και από 1ης Απριλίου μέχρι 20 Απριλίου κάθε χρόνο.
  2. Οι ιδιοκτήτες καλλιεργητές  ή εξουσιαστές αγροτεμαχίων που βρίσκονται στις πλευρές των κεντρικών αυλακών, υποχρεούνται:

α) να επιτρέπουν τη διέλευση του καθαριστικού μηχανήματος για τον καθαρισμό αυτών. Όπου υπάρχουν δένδρα ή αναχώματα ή οτιδήποτε άλλο που εμποδίζει τη διέλευση του μηχανήματος θα καθαρίζουν οι ίδιοι το τμήμα αυτό. Την ίδια υποχρέωση έχουν και όσοι εμποδίζουν τη διέλευση του μηχανήματος.

β) να δέχονται κατά τον καθαρισμό των αυλάκων τα χώματα ή άλλες ξένες ύλες. Όπου υπάρχουν δρόμοι από τη μια πλευρά του αύλακα θα δέχονται εξ ολοκλήρου τα απέναντι αγροτεμάχια τα χώματα ή άλλες ξένες ύλες.

  1. Απαγορεύεται  οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη των υδαταύλακων ή  η ρίψη ή συσσώρευση εντός αυτών χωμάτων και παντός αντικειμένου το οποίο εμποδίζει την κανονική ροή του νερού.
  2. Απαγορεύεται χωρίς την έγκριση του Δ/κού Συμβουλίου:

α) Η εκτέλεση χωματουργικών εργασιών ή οποιωνδήποτε άλλων έργων τα οποία μπορούν είτε να εμποδίσουν την ροή των επιφανειακών νερών ή των φυσικών ή τεχνικών ροών  είτε να προκαλέσουν συγκεντρώσεις υδάτων ή τέλματα ή καταπτώσεις πρανών, είτε να επιφέρουν οποιαδήποτε βλάβη στα χωματουργικά ή τεχνικά έργα ή να επηρεάσουν με οποιοδήποτε τρόπο την λειτουργία των έργων αυτών.

β) Η μεταβολή της διατομής ή της συστάσεως των τάφρων, των διωρύγων, των αναχωμάτων και της κοίτης των διαφόρων αγωγών ως και η άντληση απ’ αυτές χωρίς την άδεια του Δ/κού Συμβουλίου και την συνεννόηση του υδρονομέα της περιοχής για να πάρει σειρά αρδεύσεως.

γ) Η καλλιέργεια της κοίτης των πλημμύρων και των αναχωμάτων των ποταμών  ή οποιωνδήποτε φυσικών ή τεχνιτών αποχετεύσεων.

δ) Η δενδροφύτευση  ή εγκατάσταση οικοδομής ή εργοταξίου σε απόσταση μικρότερη των δέκα (10) μέτρων από τα πρανή των αναχωμάτων ή των χειλών καθώς και οι τσιμεντοστρώσεις αυλάκων.

ε) Η εγκατάσταση φραγμάτων ή εκτέλεση υδρομαστευτικών έργων και η διάνοιξη φρεάτων σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από τα όρια της προηγούμενης περίπτωσης.

στ) Κάθε εργασία θεωρούμενη από το Δ/κό Συμβούλιο ως επιζήμια για την ασφάλεια των έργων.

  1. Απαγορεύεται η σπατάλη του αρδεύσιμου νερού είτε λόγω υπερχείλισης του αρδευόμενου κτήματος είτε λόγω διαρροής. Οι καλλιεργητές υποχρεούνται όπως σε όλη τη διάρκεια του ποτίσματος του κτήματος να παρακολουθούν το πότισμα και στο τέλος του ποτίσματος να κλείνουν τις κόφτρες των κτημάτων.
  2. Στην περιοχή όπου η άρδευση γίνεται από το κλειστό δίκτυο του ΤΟΕΒ ισχύουν τα εξής:

α) Οι καλλιεργητές θα εφαρμόζουν το εγκεκριμένο πρόγραμμα, τόσον λειτουργίας των υδροληψιών, όσον και άρδευσης σε κάθε αρδευτική μονάδα.

β) Σε κάθε αρδευτική μονάδα τα μέλη – καλλιεργητές του ΤΟΕΒ υποχρεούνται να επιτρέπουν δια των κτημάτων τους τη διέλευση των υδρονομικών οργάνων από τα σημεία που θα καθορισθούν για κάθε περίπτωση ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση από και προς την υδροληψία καθώς και η τοποθέτηση ταχυσύνδεσμων  (τ/χ)  σωλήνων.

γ) Απαγορεύεται η περίφραξη των κτημάτων με σταθερή κατασκευή χωρίς την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του ΤΟΕΒ. Σε περίπτωση που ο ΤΟΕΒ συμφωνεί για την περίφραξη του κτήματος θα πρέπει να έχει προηγουμένως εξασφαλίσει την πρόσβαση  στα υδρονομικά όργανα και να μην εμποδίζεται ο σκοπός της άρδευσης εκ μέρους του Οργανισμού.

δ) Τα ανωτέρω ισχύουν και στην περίπτωση που η υδροληψία ευρίσκεται στο μέσον του κτήματος. Σε  περίπτωση που επιθυμεί ο κάτοχος του εν λόγω κτήματος να μεταφέρει την υδροληψία σε άκρο του κτήματος, αυτό θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη του ΤΟΕΒ και με δαπάνη του ενδιαφερομένου κτηματία.

ε) Σε περίπτωση περίφραξης κτήματος, η περίφραξη θα τοποθετείται σε απόσταση ογδόντα (80) πόντων από τους πρωτεύοντες (κεντρικούς ) αύλακες και εξήντα (60) πόντων από τους δευτερεύοντες (ξαύλακα ) αύλακες εκτός από την πλευρά που το κτήμα έχει επαφή με αγροτικό δρόμο και εφ’ όσον το Δ/κό Συμβούλιο του ΤΟΕΒ δεν έχει αποφασίσει διαφορετικά.

στ) Η τοποθέτηση μόνιμων ιδιωτικών συνδέσεων στα υδροστόμια μπορεί να γίνεται μόνο με την έγκριση του Δ.Σ. του Οργανισμού, ώστε να εξασφαλίζεται η ομαλή λειτουργία του αρδευτικού συστήματος. Στις μόνιμες ιδιωτικές συνδέσεις πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία των καλλιεργητών που κάνουν χρήση του υδροστομίου, οι δε υδρονομείς είναι υποχρεωμένοι να καταχωρούν τα αντίστοιχα αγροτεμάχια ως αρδευόμενα. Γενικά, η οποιαδήποτε χρήση των  υδροστομίων από τους καλλιεργητές πρέπει να γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των υδρονομέων.

Για τους μη συμμορφούμενους προς τα παραπάνω, το Δ.Σ. θα βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να επιβάλλει τις κυρώσεις που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και το καταστατικό του Οργανισμού μεταξύ των οποίων και την διακοπή παροχής αρδευτικού νερού.

 

Για τον ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου

Ο  Πρόεδρος

Καραμπάρπας Βασίλειος

Μανάγουλη, 27/4/2015