Οι παραδοσιακές καλλιέργειες της πεδιάδας είναι η μηδική (τριφύλλι) και ο αραβόσιτος (καλαμπόκι). Στην πορεία των χρόνων άρχισε και η δενδροκαλλιέργεια, αρχικά ελαιόδεντρα και στη συνέχεια εσπεριδοειδή. Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί και λίγα θερμοκήπια με κηπευτικά και φράουλες.

Από πολύ παλαιά χρόνια η πεδιάδα αρδευόταν κυρίως από τα νερά του ποταμού Μόρνου, της Χειμάρρου Μανδήλως  και από πηγαία ύδατα της Πεδιάδος Μόρνου με ανοιχτό αρδευτικό δίκτυο (χωμάτινες διώρυγες) που είχε κατασκευαστεί εμπειρικά από τους γεωργούς. Με τη δέσμευση των νερών του ποταμού Μόρνου για την ύδρευση της Αθήνας από το 1978 εμφανίζεται πλήρης διακοπή της επιφανειακής ροής του ποταμού. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της άρδευσης της πεδιάδας το υπουργείο Γεωργίας παραχώρησε τις 12 ερευνητικές γεωτρήσεις που είχε ανορύξει στο πλαίσιο της κατασκευής του φράγματος Μόρνου ως συμπληρωματικές προς τις 3 γεωτρήσεις που είχε ανορύξει ο ΤΟΕΒ πριν τη κατασκευή του φράγματος για την κάλυψη πιθανού ελλείμματος αρδευτικού νερού. Η λειτουργία των γεωτρήσεων γίνεται από ηλεκτρολόγο που προσλαμβάνεται ως έκτακτο προσωπικό για την αρδευτική περίοδο.

Το 1991 το Υπουργείο Γεωργίας ανέθεσε στην εταιρεία ΥΔΡΕΤΜΕ την εκπόνηση μελέτης για την άρδευση της ευρύτερης περιοχής του Δέλτα του ποταμού Μόρνου. Στα τέλη του 1991 υπογράφηκε μεταξύ του Υπουργείου Γεωργίας και της εταιρείας ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε. σύμβαση κατασκευής της Α’ φάσης του έργου για την άρδευση περίπου 5.000 στρεμμάτων στο βόρειο τμήμα της πεδιάδας. Το έργο παραδόθηκε προς χρήση το 1995 και κόστισε 1.980.000.000 δρχ. Περιελάμβανε τα έργα κεφαλής (φράγμα υδρομάστευσης κ.λ.π.) στην κοίτη του Μόρνου στη θέση  Λόη, τον αγωγό μεταφοράς από το φράγμα στη δεξαμενή μήκους 7.700 μ., τη δεξαμενή εξισορρόπησης στο Καστράκι χωρητικότητας 23.000 κ.μ., το σωληνωτό αρδευτικό δίκτυο 28.200 μ. περίπου και αγροτικό οδικό δίκτυο. Το έργο αυτό ονομάστηκε «έργο Α΄ φάσης» προφανώς  γιατί θα ακολουθούσε και η «Β΄ φάση»  για την άρδευση του υπολοίπου τμήματος της πεδιάδας.

Από το 2006-07 άρχισε να εκτελείται από το ΥπΑΑΤ το έργο «Δίκτυο Ανοικτών Διωρύγων Πεδιάδος Μόρνου» το οποίο εκτός από τα αποστραγγιστικά και τα αρδευτικά έργα και την οδοποιία προβλέπει και τον αναδασμό της περιοχής εκτέλεσης. Αρχικά σχεδιάστηκε για περισσότερα από 9.000 στρέμματα, στην πορεία όμως κάποι δηλαδή περίπου 7.000 στρεμμάτων. Το έργο αυτό, για το οποίο υπήρχαν σοβαρές ενστάσεις ως προς την αναγκαιότητα και τη χρησιμότητά του στη συγκεκριμένη περιοχή, δεν έχει ολοκληρωθεί, έχει παρουσιάσει σοβαρά ελαττώματα και αστοχίες σχεδόν στο σύνολο των τμημάτων που κατασκευάστηκαν και ως εκ τούτου δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.