Ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Πεδιάδος Μόρνου είναι Ν.Π.Ι.Δ. ανταποδοτικού – μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και διέπεται από τις διατάξεις του Νομοθετικού Διατάγματος 3881 της 25/1958 «Περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων», των εκτελεστικών αυτού διαταγμάτων και του καταστατικού του.

Σκοπός του Οργανισμού είναι η έγγειος βελτίωση των αγροκτημάτων των μελών του που βρίσκονται στην περιοχή δικαιοδοσίας του η οποία περιλαμβάνει έκταση περίπου 25.000 στρέμματα. Η περιοχή αυτή εξυπηρετείται από το λειτουργούν αρδευτικό και αποστραγγιστικό δίκτυο και πρόκειται να εξυπηρετηθεί από τα εγγειοβελτιωτικά έργα και το έργο του αναδασμού, όταν αυτά ολοκληρωθούν.

Ο ΤΟΕΒ Πεδιάδος Μόρνου εποπτεύεται, σύμφωνα με το άρθρο 94 του νόμου 3852/2010 (Καλλικράτης) από το Δήμο Δωρίδας. Πριν την ισχύ του ανωτέρου νόμου εποπτευόταν από την Υπηρεσία Εγγείων Βελτιώσεων Φωκίδας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία ασκούσε το Διοικητικό, Τεχνικό και Διαχειριστικό έλεγχο αυτού