ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Ο Οργανισμός έχει εκδώσει κανονισμό άρδευσης που ρυθμίζει όλα τα θέματα άρδευσης (τον τρόπο άρδευσης, τον χρόνο άρδευσης και κάθε άλλο θέμα που έχει να κάνει με λειτουργία των αρδευτικών και στραγγιστικών δικτύων). Η άρδευση υπό κανονικές συνθήκες ξεκινά την 1η Ιουνίου και λήγει την 30η Σεπτεμβρίου. Η διαχείριση της άρδευσης, εκτός από τον έλεγχο και την εποπτεία που γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού, γίνεται με το έκτακτο Υδρονομικό προσωπικό του Οργανισμού που τα τελευταία χρόνια λόγω μείωσης της αρδευόμενης έκτασης αποτελείται από 2 Υδρονομείς.

Το έργο Α΄ φάσης υδατικά υποστηρίζεται μερικώς – για το διάστημα Ιούνιος  μέχρι μέσα Ιουλίου – από το νερό του ποταμού Μόρνου που δεσμεύεται με φράγμα στη θέση «Λόη») και στη συνέχεια με κλειστό αγωγό οδηγείται στη δεξαμενή εξισορρόπησης Καστρακίου. Από τη δεξαμενή με τη βαρύτητα και μέσω τριών κλάδων το νερό καταλήγει σε υδροληψίες από τις οποίες γίνεται στη συνέχεια με κατάκλιση η άρδευση των κτημάτων.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Το βασικότερο πρόβλημα άρδευσης της περιοχής μας είναι ότι δεν μπορεί να αρδευτεί όλη η πεδιάδας λόγω του ημιτελούς έργου «Δίκτυο Ανοικτών Διωρύγων» το οποίο έχει θέσει σε ομηρία τα κτήματα της περιοχής που εκτελείται.  Άλλα τρέχοντα προβλήματα είναι :

1. Η ύπαρξη ακόμη χωμάτινων διωρύγων

2. Ο μικρός κλήρος