Καταβολή αποζημιώσεων ηρτημένης εσοδείας του έργου «Δίκτυο ανοικτών διωρύγων πεδιάδας Μόρνου»